Ansvarsfriskrivning på webbplatsen

Denna ansvarsfriskrivning ("ansvarsfriskrivning") gäller för den webbplats som anges ovan.

DAG FÖR INKRAFTTAGANDE: Med datum för ikraftträdande avses det datum då denna ansvarsfriskrivning träder i kraft.

Användningen av denna webbplats och tjänsterna på denna webbplats tillhandahålls av AIN ALADHARI ELECTRONICS TRADING CO. LLC (nedan kallat "företaget" eller "operatören") och omfattas av denna ansvarsfriskrivning.

Om du fortsätter att använda webbplatsen anser företaget att det är en bekräftelse på att du godkänner denna ansvarsfriskrivning.

Parterna i denna ansvarsfriskrivning är företaget och du som användare av denna webbplats. I det följande kommer parterna individuellt att kallas "part" och kollektivt "parter".

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du alla villkor och avsnitt som finns i denna ansvarsfriskrivning.

Du förstår och bekräftar härmed att företaget inte agerar som advokat, certifierad finansiell planerare, mäklare eller annan reglerad rådgivare genom din användning av webbplatsen.

Om du är i behov av juridisk rådgivning eller ekonomisk rådgivning bör du vända dig till lämplig rådgivare, t.ex. din egen advokat, revisor eller annan professionell person.

Du samtycker till att din användning av webbplatsen sker på din egen risk och att alla tjänster som tillhandahålls av företaget är på en "As Is"-basis. Företaget avsäger sig härmed uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till, den underförstådda garantin om lämplighet för ett visst ändamål och den underförstådda garantin om säljbarhet. Företaget lämnar inga garantier för att webbplatsen kommer att uppfylla dina behov eller att webbplatsen kommer att vara oavbruten, felfri eller säker. Företaget lämnar inte heller några garantier för tillförlitligheten eller riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på information på webbplatsen eller information som erhålls via tjänster. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt för eventuella fel, utelämnanden, förluster eller skador som kan orsakas av din användning av webbplatsen, i den utsträckning som lagen tillåter. Alla skador som kan uppstå på dig, genom din dator eller ditt mobilsystem, eller som en följd av förlust av dina data från din användning av webbplatsen är ditt eget ansvar.

Företagets maximala ansvar som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen är begränsat till det högsta av hundra (100) euro eller det belopp som du betalat till företaget under de senaste tre (3) månaderna. Detta gäller alla dina anspråk, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst eller intäkter, följdskador eller straffskador, försumlighet, strikt ansvar, bedrägeri eller skadestånd av något slag.

Dokument, information eller andra tjänster som du får på eller via denna webbplats kan vara olämpliga för just din situation, och det är ditt eget ansvar att bedöma detta.

Företaget ger inga garantier för något särskilt resultat baserat på din användning av webbplatsen, inklusive affärsmässiga eller ekonomiska resultat.

Du samtycker till att webbplatsen som tillhandahålls av företaget är företagets egendom, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, patent och annan immateriell egendom ("företagets IP"). Du samtycker till att företaget äger alla rättigheter, titlar och intressen i och till företagets IP och att du inte kommer att använda företagets IP för olagliga eller intrångsgörande ändamål. Du samtycker till att inte reproducera eller distribuera företagets immateriella rättigheter på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.

Du samtycker till att inte använda webbplatsen för något olagligt syfte eller något syfte som är förbjudet enligt denna klausul. Du samtycker till att inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada webbplatsen eller företagets allmänna verksamhet.

Du samtycker vidare till att inte använda webbplatsen:                          

1) För att trakassera, missbruka eller hota andra eller på annat sätt kränka någons lagliga rättigheter;

2) Att kränka företagets eller tredje parts immateriella rättigheter;

3) Att ladda upp eller på annat sätt sprida datavirus eller annan programvara som kan skada någon annans egendom;

4) Att begå bedrägeri;

5) Att delta i eller skapa olagliga spel, lotterier eller pyramidspel;

6) Att publicera eller distribuera obscent eller ärekränkande material;

7) Att publicera eller distribuera material som uppmanar till våld, hat eller diskriminering av någon grupp;

8) För att olagligt samla in information om andra.

SKADESTÄLLNING: Du samtycker till att försvara och hålla företaget och dess dotterbolag (om tillämpligt) skadeslösa mot alla rättsliga anspråk och krav, inklusive skäliga juridiska avgifter, som kan uppstå från eller relatera till din användning eller missbruk av webbplatsen, ditt brott mot denna ansvarsfriskrivning eller något av våra andra juridiska dokument, eller ditt beteende eller dina handlingar. Du samtycker till att företaget ska kunna välja sitt eget juridiska ombud och kan delta i sitt eget försvar om företaget så önskar.

Genom din användning av webbplatsen godkänner du att lagarna i Förenade Arabemiraten ska styra alla frågor eller tvister som rör eller uppstår i samband med denna ansvarsfriskrivning, liksom alla tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och företaget, med undantag för dess bestämmelser om lagvalsregler.

ARBITRATION: Vid en tvist mellan parterna som har samband med eller härrör från detta avtal ska parterna först försöka lösa tvisten personligen och i god tro. Om dessa personliga lösningsförsök misslyckas, ska parterna därefter överlämna tvisten till bindande skiljedomsförfarande. Skiljedomsförfarandet ska genomföras i det län som företaget väljer. Skiljedomsförfarandet ska genomföras av en enda skiljeman, och denna skiljeman ska inte ha befogenhet att lägga till parter, ändra bestämmelserna i detta avtal, utdöma straffskadestånd eller godkänna en grupp. Skiljemannen ska vara bunden av tillämplig och styrande lag i Förenade Arabemiraten samt lagen i följande medlemsstat: Dubai. Vardera parten ska betala sina egna kostnader och arvoden. Företagets anspråk på immateriella rättigheter kommer inte att omfattas av skiljedom och kan prövas i domstol, vilket är det enda undantaget från detta avsnitt. Parterna avstår från alla rättigheter som de kan ha till en juryrättegång när det gäller skiljedomskrav.